Rejestracja

ZGŁOŚ ABSTRAKT

SESJA PLAKATOWA

Regulamin zgłaszania streszczeń
 
1. Streszczenia mogą zgłaszać wyłącznie Studenci po zarejestrowaniu się na konferencję.
    Podczas zgłaszania streszczenia wymagane jest podanie nr ID rejestracji (RegID).
    Każda zarejestrowana osoba może zgłosić maksymalnie 2 prace.
2. Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim. 
3. Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania:
    cel, metodykę, wyniki i wnioski.
    Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione.
    Nazwy leków mogą być podane zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym. 
4. Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem
    internetowego systemu zgłaszania streszczeń.
5. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
    i kierownika jednostki na nadesłanie pracy.
6. Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa w dniu 15.07.2017 31.07.2017.
7. Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo,
    przez członków Komitetu Naukowego, którzy dokonają oceny do dnia 10.08.2017
8. Autorzy otrzymają powiadomienie o przyjęciu pracy oraz czasie jej prezentacji do dnia 15.08.2017
 
Układ streszczenia:
• tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI)
• pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów
• nazwa instytucji, miejscowość, email
• treść streszczenia (maksymalnie 400 słów) podzielona na następujące części, każda zaczynająca się od nowego wiersza:        
   Wprowadzenie, Cel, Materiał, Metody, Wyniki, Wnioski

* Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
 

ZGŁOŚ ABSTRAKTLEKARZY STAŻYSTÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z : katarzyna.polakowska@trip.pl

Patronat Honorowy


Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego


Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
 

Sponsorzy

Sponsor PlatynowySponsor Srebrny


 
Sponsor Brązowy


 Patronat Medialny